Ďakujem za Váš záujem o affiliate partnerskú spoluprácu!

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len \'\'Všeobecné podmienky\'\') sa vzťahujú na právne vzťahy subjektu mamplan s.r.o. (konateľ Nora Šulíková), Za Ferenitkou 17, 949 01 Nitra (ďalej len \'\'Zastúpený\'\'), ako prevádzkovateľa serveru stastienadosah.sk (ďalej len \'\'server\'\') a fyzických alebo právnických osôb pôsobiacich ako nezávislí obchodní zástupci Zastúpeného (ďalej len \'\'Zástupca\'\'). Všeobecné podmienky tvoria neoodeliteľnú časť akejkoľvek zmluvy uzavrenej medzi Zastúpeným a Zástupcom v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.

2. Rozsah zastúpenia

2.1. Zástupca sa zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť, ktorá bdue smerovať k propagácii a vyhľadávaniu záujemcov o poskytnutie služieb prostredníctvom Serveru za podmienok uvedených na Serveri.

2.2. Zástupca sa zaväzuje poskytovať tretím osobám informácie o ponuke Zastúpeného, primeraným spôsobom zverejniť reklamné materiály Zastúpeného, ktoré mu Zastúpený poskytne, a iným primeraným spôsobom propagovať Zastúpeného a jeho služby na internete a inými prostriedkami. V prípade, že bude mať tretia osoba (potenciálny záujemca) záujem čerpať služby prostredníctvom Serveru, sprostredkuje Zástupca takémuto záujemcovi kontakt so Zastúpeným za súčasného uvedenia vlastných identifikačných údajov (unikátneho kódu), na základe ktorých bude môcť Zastúpený identifikovať, že daný potenciálny záujemca bol získaný v dôsledku činnosti Zástupcu. Zástupca však nie je oprávnený uzatvárať v mene Zastúpeného ani užívateľov Serveru akékoľvek zmluvy.

2.3. Zástupca prehlasuje, že je držiteľom podnikateľského oprávnenia k výkonu činnosti podľa týchto Všeobecných podmienok. Medzi zmluvnými stranami nie je spor o tom, že Zastúpený Zástupcovi nedal žiadne ďalšie pokyny k výkonu činnosti podľa týchto Všeobecných podmienok, Zástupca nie je podriadeným Zastúpeného a svoju činnosť vyvíja na vlastnú zodpovednosť a náklady; z tohto dôvodu nie je možné činnosť vykonávanú podľa týchto Všeobecných podmienok považovať za závislú prácu.

3. Osobné údaje

3.1. Zástupca dáva Zastúpenému súhlas k tomu, aby v nevyhnutnej miere spracovával jeho osobné údaje a berie na vedomie, že má práva uvedené v zákone o ochrane osobných údajov.

4. Postup Zástupcu 

4.1. Zástupca sa zaväzuje vyvíjať reklamnú činnosť pre Zastúpeného, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku. Zástupca berie na vedomie, že pri výkone týchto činností podľa týchto Všeobecných podmienok nesmie tretím stranám zasielať žiadne nevyžiadané obchodné oznámenia.

4.2 V rámci výkonu činnosti podľa bodu 4.1 týchto Všeobecných podmienok Zástupca poskytne tretím osobám údaje o Zastúpenom a Serveri a bude dbať na to, aby u záujemcov nemohol vzniknúť dojem, že poskytovateľom ponúkaných služieb alebo produktov je Zástupca. 

4.3 V prípade porušenia povinností zakotvených v tomto bode 4, alebo iných povinností podľa zákona alebo týchto Všeobecných podmienok, je Zastúpený oprávenný s okamžitým účinkom vypovedať zmluvu so Zástupcom, a to s účinkom ku dňu doručenia výpovede Zástupcovi. Zástupca je povinný výpoveď prevziať, pokiaľ mu bola zaslaná na akúkoľvek adresu, ktorú Zastúpenému predtým oznámil. Zástupca nie je po obdržaní výpovede oprávnený vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť pre Zastúpeného, pokiaľ mu Zastúpený nedal svoj výslovný súhlas. V prípade porušenia niektorej povinnosti Zástupcu uvedenej v tomto bode 4 je Zástupca povinný Zastúpenému zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 eur.

4.4 Zástupca je oprávenný používať obchodné meno, logo a ochranné známky Zastúpeného len v súvislosti s vyvíjaním činnosti v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Zastúpený je oprávnený Zástupcovi kedykoľvek s okamžitou platnosťou zakázať používať jeho obchodné meno, logo a ochranné známky v súvislosti s konkrétnou reklamnou kampaňou alebo inou činnosťou, ktoré podľa uváženia Zastúpeného nie je v súlade s obchodnou politikou Zastúpeného. 

5. Provízia

5.1. Nárok na províziu Zástupcovi vzniká v prípade, že ním privedený záujemca si prostredníctvom Serveru požiada o poskytnutie služby, táto služba je mu poskytnutá a záujemca neodstúpi od zmluvy do 30 dní od jej uzatvorenia. Výška provízie bude stanovaná v písomných podkladoch k Serveru, ktoré Zastúpený Zástupcovi poskytne. Zastúpený si vyhradzuje právo výšku provízie meniť s tým, že rozhodným dňom pre určenie výšky provízie je deň poskytnutia služby záujemcovi. Právo na vyplatenie provízie Zástupcovi vzniká až po uplynutí 30 dní odo dňa poskytnutia služby záujemcovi. 

5.2. V prípade poruešenia týchto Všeobecných podmienok može Zastúpený províziu primerane znížiť alebo ju Zástupcovi nevyplatiť vobec.

5.3. Provízia bude Zástupcovi uhradená tak, že bude pripísaná na užívateľský účet Zástupcu, ktorý Zastúpený pre Zástupcu vedie na Serveri. V prípade, že čiastka na užívateľskom účte Zastúpeného presiahne čiastku 30 eur, je Zástupca oprávnený požiadať o výplatu tejto čiastky prevodom na bankový účet Zástupcu, a to vždy v poslednom týždni v kalendárnom mesiaci. V takomto prípade bude výplata prevedená najneskôr v termíne splatnosti faktúry splňujúcej zákonné náležitosti daňového dokladu a náležitosti, ktorú Zástupca Zastúpenému vopred oznámi, po schválení konverzií s lehotou splatnosti najmenej 30 dní a znejúcej na čiastku, ktorá má byť vyplatená, ktorú Zastúpenému Zástupca vystaví a doručí. 

6. Zodpovednosť za škodu  

6.1. Zástupca Zastúpenému zodpovedá za ujmu, ktorú spôsobil svojou činnosťou, vrátane ujmy na dobrej povesti podniku Zastúpeného v dosledku nekalých či agresívnych marketingových praktík a porušovania právnych predpisov pri vyvíjaní činností podľa týchto Všeobecných podmienok. V takom prípade Zástupca Zastúpenému okrem prípadnej škody uhradí aj zmluvnú pokutu vo výške 300 eur. 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Pokiaľ tieto Všeobecné podmienky alebo zmluva neustanovujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami podľa občianskeho zákonníka. 

7.2. Tieto Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 6.6. 2017 a Zastúpený si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky kedykoľvek zmeniť, o čom bude Zástupca vyrozumený najmenej s mesačným predstihom pred nadobudnutím platnosti zmeny účinnosti Všeobecných podmienok a bude mu daná možnosť zmluvu so Zastúpeným z tohto dôvodu vypovedať.