ŠTATÚT SÚŤAŽE

“SÚŤAŽ: Získajte 5-týždňový transformačný online kurz RADOSŤ ZO ŽIVOTA”

Štatút súťaže “SÚŤAŽ: Získajte 5-týždňový transformačný online kurz RADOSŤ ZO ŽIVOTA”(ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “SÚŤAŽ: Získajte 5-týždňový transformačný online kurz RADOSŤ ZO ŽIVOTA” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: mamplan, s.r.o.

Sídlo: Za Ferenitkou 17, 949 01 Nitra, IČO: 47539186, DIČ: 2023952887

Spoločnosť mamplan, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. .

 

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku v utorok, 20. 3. 2018 do žrebovania, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 25. 3. 2018 o 18:00.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Účastníkom Súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá vytvorí a následne uverejní súťažný komentár na facebookovej stránke Nora Šulíková https://www.facebook.com/NoraSulik/ v čase konania Súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení do súťaže.

Prví 3 výhercovia s najväčším počtom \"Páči sa mi to\" na ich komentári v Súťaži vyhrávajú nepeňažnú výhru: 5-týždňový transformačný online kurz Radosť zo života, ktorý do Súťaže venovala spoločnosť mamplan s.r.o..

 

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

  1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len súťažiaci uvedení v článku III.
  2. Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania Súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v Súťaži.
 4. Účastník súťaže musí mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. 

5. Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov, či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

6. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke. 

7. Úlohou súťažiaceho je vložiť fotografiu toho, ako účastník číta knihu Šťastie na dosah, ktorej autorkou je Nora Šulíková. Účastník môže vložiť tiež fotografiu toho, ako si robí poznámky do knihy Šťastie na dosah, alebo fotografiu knihy Šťastie na dosah, ktorú sám naaranžuje. Účastník tiež musí napísať do komentára k fotografii, ČO SA MU NA KNIHE PÁČI NAJVIAC. Svoj komentár spolu s fotografiou musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažnému príspevku, ktorý oznamuje súťaž na facebookovej stránke Nora Šulíková https://www.facebook.com/NoraSulik/.

8. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane.

9. Traja (3) výhercovia sú jasní v okamihu, keď ich komentár dosiahne najviac \"lajkov\" na konci súťaže.

10. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

 

V. Výhry v Súťaži

Prví 3 výhercovia s najväčším počtom \"Páči sa mi to\" na ich komentári v Súťaži vyhrávajú nepeňažnú výhru:  5-týždňový transformačný online kurz Radosť zo života, ktorý do Súťaže venovala spoločnosť mamplan s.r.o..

 Výhry v Súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu.

 

VI. Oboznámenie o výhre

Meno výhercov zverejní Organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom, pod ktorým sa zapojili do Súťaže. Taktiež ich bude kontaktovať písomne osobnou správou na Facebooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín, inak si Organizátor vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

 

VII. Spôsob odovzdania výhry

Za účelom odovzdania výhry sú výhercovia Súťaže povinní poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercov vyžiadať si od výhercov Súťaže súhlas so spracovaním ich údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa pre odovzdanie a doručenie výhry. Poskytnutie údajov výhercov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercov, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik práva výhercov na výhru. Údaje výhercov budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľujú výhercovia Organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko v  zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke Organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 

VIII. Strata nároku na výhru

Výherca stráca nárok na výhru v prípade, že nesplní jednu z podmienok určených v Štatúte v článku IV. Taktiež, ak nebude reagovať v lehote 48 hodín na oznámenie o výhre, ako je uvedené v článku VI. Štatútu.

 

IX. Záverečné ustanovenia

  1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

2. Organizátor súťaže zároveň vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Oragnizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

4. Organizítor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie, napríklad aj súťažiaci použil na získanie “lajkov” klik farmu.

5. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút Súťaže, alebo Súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

6. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži súhlasí, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

7. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 

V Nitre, dňa 20. 3. 2018